Avfall & källsortering

Det ingår i Vänersborgshem AB miljöpolicy att sophantering och återvinning sker på optimalt sätt. Du som hyresgäst har ansvar för att ta hand om utsorterat återvinningsmaterial och miljöfarligt avfall och att se till att det hamnar på rätt ställe – antingen i fastigheten, på en återvinningsplats eller på en av kommunens återvinningsstationer. Vi kan inte nog påpeka vikten av att du sorterar ditt avfall rätt, dels för att skona miljön men också för att sophämtningsavgifterna fördyras om sorteringen inte är den rätta.
 
Källsorteringen kan skilja sig något åt från kommun till kommun och från fastighet till fastighet beroende på respektive kommuns avfallspolicy.
 
Övrigt avfall som tidningar, kartonger, wellpapp, glas, porslin, metall, möbler, elektroniskt material m.m. skall lämnas till kommunens återvinningscentral om inte kärl finns för dessa fraktioner i fastigheten.
 
I de flesta av våra fastigheter finns det separata sopkärl för tidningar, papper, kartonger och glas. Råder det osäkerhet om hur sorteringen skall gå till i just din hyresfastighet, ber vi dig kontakta kommunen eller Vänersborgshem.
 
Vi ber dig också att hålla rent och snyggt i våra miljöstationer så att råttor, möss, fåglar och andra skadedjur inte kommer åt avfallet.