Skötsel & underhåll av lokalen

Det åligger hyresgästen att utföra och bekosta skötseln och underhållet av ytskikt på golv, väggar och tak jämte den av hyresvärden tillhandahållna inredningen. Hyresgästen svarar också för de skador som kan uppkomma på grund av åverkan på skyltfönster, entrédörrar och skyltar. Vid upptäckt av fel, brister eller skador såväl in- som utvändigt skall hyresgästen anmäla detta till Vänersborgshem.