Vinds- & källarförråd

Till våra lägenheter finns det vanligtvis vinds- eller källarförråd. I dessa förråd får du av brandsäkerhetsskäl inte förvara brandfarliga ämnen eller dra in egen el där.
 
Undvik att förvara saker av större värden i förråden och stöldmärk dem gärna med personnummer.
 
Vänersborgshem tar inget ansvar för det du förvarar i förrådet. Förvara inte ömtåligare saker direkt på golvet då de kan riskeras att bli fuktskadade. Det är förbjudet att ställa möbler, cyklar, pulkor och brännbara föremål i vinds- och källargångarna. Dessa får absolut inte tjäna som skräpupplag. Är gångarna blockerade, kan det försvåra en utrymning i händelse av brand. Föremål som står på allmän plats fraktas till tippen och debiteras hyresgästen.
 
När du lämnar förråden, glöm inte att låsa ditt eget förråd, källar- eller vindsdörren samt att släcka belysningen.